Stadgar

Hem/Stadgar
Stadgar2017-04-06T11:10:36+02:00

Stadgar för Seniornet Sollentuna

§ 1 Namn och verksamhetsområde
SeniorNet Sollentuna är SeniorNet Swedens klubb inom Sollentuna kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlem i SeniorNet Sollentuna ska även vara medlem i riksföreningen.
§ 3 Medlemsavgift
SeniorNet Sollentuna fastställer ev. lokal klubbavgift, deltagaravgift o.d. utöver medlemsavgiften till riksföreningen.
§ 4 Verksamhet
SeniorNet Sollentuna ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för SeniorNet Swedens syften.
§ 5 Klubbstämma
SeniorNet Sollentunas högsta beslutande organ är klubbstämman som består av de deltagande personer som är medlemmar i klubben.
§ 6 Rösträtt och omröstning
Varje medlem i SeniorNet Sollentuna har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen deltagande medlem. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet dock att vid personval den är vald som fått flest röster. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
Avseende stadgeändring, se § 15, avseende upplösning, se § 16.
Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon deltagande röstberättigad medlem så begär.
§ 7 Valbarhet
Valbar till SeniorNet Sollentunas styrelse och valberedning är den som är medlem i klubben.
§ 8 Tidpunkt och kallelse och dagordning vid ordinarie årsmöte.
Ordinarie årsmöte (klubbstämma) hålls före mars månads utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet ska ske senast 14 dagar i förväg. Kallelse kan ske via e-post.
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:
1.              fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
2.              val av ordförande för årsmötet
3.              val av sekreterare för årsmötet
4.              val av två justerare att tillsammans med årsmötets ordförande justera protokollet
5.              styrelsens verksamhetsberättelse
6.              revisorns berättelse
7.              fastställande av resultat- och balansräkningar
8.              fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9.              beslut om ev. lokal klubbavgift
10.            beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11.            val av ordförande i klubben, tillika ordförande i styrelsen
12.            val av övriga styrelseledamöter
13.            val av styrelsesuppleanter
14.            val av revisor och revisorssuppleant
15.            val av valberedning
16.            val av ombud till riksföreningens årsmöte samt suppleanter för dessa
17.            ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
18.            inkomna motioner
19.            övriga frågor
20.            årsmötets avslutande

Vill medlem underställa ordinarie årsmöte förslag ska detta inlämnas skriftligen till styrelsen före den 1 februari. Förslag som avser ändring av dessa stadgar ska inlämnas före den 15 januari. Förslag som inkommer för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut.

§ 9 Extra klubbstämma
Extra klubbstämma hålls när ordinarie klubbstämma eller klubbens styrelse beslutar det. Också revisorn äger påkalla extra klubbstämma. Dessutom ska extra klubbstämma hållas då minst en tiondel av klubbens medlemmar – dock minst 10 – skriftligen begär detta.
Tid och plats för den extra klubbstämman bestäms av styrelsen. Vid extra klubbstämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
§ 10 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ, då årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av det udda antal ledamöter, lägst 3 och högst 9 (inkl. ordföranden), som stämman beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer.
Val av ordförande gäller för ett år, för övriga styrelseledamöter två år, om inte annat bestäms. Halva antalet styrelseledamöter väljs varje år. Avgående ordförande och styrelseledamot kan återväljas. Styrelsesuppleanter väljs för ett år
§ 11 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vid förfall av vice ordföranden. Styrelsen har beslutsrätt när minst halva antalet ledamöter deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 12 Firmateckning
SeniorNet Sollentunas firma tecknas av ordföranden eller av den eller de som styrelsen beslutar.
§ 13 Verksamhetsår och räkenskaper
SeniorNet Sollentunas verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderår tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn före utgången av nästföljande januari för granskning. Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. Revisionsberättelsen ska vara klubbens styrelse tillhanda senast den 15 februari.
§ 14 Verksamhetsberättelse
Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före juni månads utgång sändas till riksföreningens kansli.
§ 15 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie stämma med två tredjedels majoritet. Ändring ska anmälas till riksföreningen.
§ 16 Upplösning
SeniorNet Sollentuna kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. Vid upplösningen skall klubbstämmorna besluta om hur föreningens tillgångar skall fördelas.
Beslut om ändring av paragraf 16 antogs vid SeniorNet Sollentunas årsmöte 7 mars 2011.

Sollentuna den 22 mars 2011
Kenneth Andréason
Ordförande
SeniorNet Sollentuna

Senaste Nytt:

Sommar

Sommarhälsning SeniorNet Sollentuna vill önska alla medlemmar, besökare på Internetcaféet och hemsidan, Sollentuna kommun och samarbetspartners en skön och trevlig sommar! Vi lägger ut information vid behov, främst via våra kanaler i sociala [...]

Årsmöte SeniorNet Sollentuna 2020, Digitalt

Årsmöte 2020 Årsmötet för Seniornet Sollentuna äger rum perioden tisdag 16 juni till tisdag 30 juni 2020 klockan 10.00 i form av ett digitalt möte med hjälp av mejl. Alla registrerade medlemmar har [...]

På gång!

aug
13
tor
Internetcafé @ Distans
aug 13 kl. 10:00 – 12:00
Internetcafé @ Distans | Stockholms län | Sverige

Välkommen till Internetcaféet @ Distans!

Få hjälp med det Digitala Livet!

Vi ger  hjälp på distans!

Hur kontaktar du oss?

  • Du kan helt enkelt mejla till vår mejladress:  support@seniornetsollentuna.se
  • Har du en dator och Skype installerat klicka då på länken Klicka för att ansluta!
  • Har du en Android Smarttelefon eller Surfplatta och känner dig bekväm med att använda appen Hangouts? Ta kontakt med mbalte7902@gmail.com
  • Har du en IPhone eller IPad? Använd då mejladressen.

Ange ditt Namn, telefonnummer och vad du behöver hjälp med, så hjälper vi dig!

aug
18
tis
Delta i ett videomöte @ Distans
aug 18 kl. 14:00 – 14:45
Delta i ett videomöte @ Distans

Välkommen till denna tematräff där du får lära dig hur du ansluter till ett videomöte!

Vi tar upp vilken utrustning du behöver, hur du ansluter samt vad du kan göra i ett videomöte.

Bland annat dela din skärm vilket kan ju vara bra att kunna om du behöver råd eller hjälp. Då kan den som skall hjälpa dig, se vad du ser.

Du behöver anmäla dig för att deltaga – Anmälan läggs upp en vecka innan.

Du kan deltaga per telefon också.