Stadgar

/Stadgar
Stadgar 2017-04-06T11:10:36+00:00

Stadgar för Seniornet Sollentuna

§ 1 Namn och verksamhetsområde
SeniorNet Sollentuna är SeniorNet Swedens klubb inom Sollentuna kommun.
§ 2 Medlemmar
Medlem i SeniorNet Sollentuna ska även vara medlem i riksföreningen.
§ 3 Medlemsavgift
SeniorNet Sollentuna fastställer ev. lokal klubbavgift, deltagaravgift o.d. utöver medlemsavgiften till riksföreningen.
§ 4 Verksamhet
SeniorNet Sollentuna ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för SeniorNet Swedens syften.
§ 5 Klubbstämma
SeniorNet Sollentunas högsta beslutande organ är klubbstämman som består av de deltagande personer som är medlemmar i klubben.
§ 6 Rösträtt och omröstning
Varje medlem i SeniorNet Sollentuna har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen deltagande medlem. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet dock att vid personval den är vald som fått flest röster. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
Avseende stadgeändring, se § 15, avseende upplösning, se § 16.
Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon deltagande röstberättigad medlem så begär.
§ 7 Valbarhet
Valbar till SeniorNet Sollentunas styrelse och valberedning är den som är medlem i klubben.
§ 8 Tidpunkt och kallelse och dagordning vid ordinarie årsmöte.
Ordinarie årsmöte (klubbstämma) hålls före mars månads utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet ska ske senast 14 dagar i förväg. Kallelse kan ske via e-post.
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:
1.              fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
2.              val av ordförande för årsmötet
3.              val av sekreterare för årsmötet
4.              val av två justerare att tillsammans med årsmötets ordförande justera protokollet
5.              styrelsens verksamhetsberättelse
6.              revisorns berättelse
7.              fastställande av resultat- och balansräkningar
8.              fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
9.              beslut om ev. lokal klubbavgift
10.            beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11.            val av ordförande i klubben, tillika ordförande i styrelsen
12.            val av övriga styrelseledamöter
13.            val av styrelsesuppleanter
14.            val av revisor och revisorssuppleant
15.            val av valberedning
16.            val av ombud till riksföreningens årsmöte samt suppleanter för dessa
17.            ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
18.            inkomna motioner
19.            övriga frågor
20.            årsmötets avslutande

Vill medlem underställa ordinarie årsmöte förslag ska detta inlämnas skriftligen till styrelsen före den 1 februari. Förslag som avser ändring av dessa stadgar ska inlämnas före den 15 januari. Förslag som inkommer för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut.

§ 9 Extra klubbstämma
Extra klubbstämma hålls när ordinarie klubbstämma eller klubbens styrelse beslutar det. Också revisorn äger påkalla extra klubbstämma. Dessutom ska extra klubbstämma hållas då minst en tiondel av klubbens medlemmar – dock minst 10 – skriftligen begär detta.
Tid och plats för den extra klubbstämman bestäms av styrelsen. Vid extra klubbstämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
§ 10 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ, då årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av det udda antal ledamöter, lägst 3 och högst 9 (inkl. ordföranden), som stämman beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer.
Val av ordförande gäller för ett år, för övriga styrelseledamöter två år, om inte annat bestäms. Halva antalet styrelseledamöter väljs varje år. Avgående ordförande och styrelseledamot kan återväljas. Styrelsesuppleanter väljs för ett år
§ 11 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vid förfall av vice ordföranden. Styrelsen har beslutsrätt när minst halva antalet ledamöter deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 12 Firmateckning
SeniorNet Sollentunas firma tecknas av ordföranden eller av den eller de som styrelsen beslutar.
§ 13 Verksamhetsår och räkenskaper
SeniorNet Sollentunas verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen ska föra räkenskaper, som vederbörligen avslutade för kalenderår tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn före utgången av nästföljande januari för granskning. Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. Revisionsberättelsen ska vara klubbens styrelse tillhanda senast den 15 februari.
§ 14 Verksamhetsberättelse
Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före juni månads utgång sändas till riksföreningens kansli.
§ 15 Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan ske genom beslut som fattas av ordinarie stämma med två tredjedels majoritet. Ändring ska anmälas till riksföreningen.
§ 16 Upplösning
SeniorNet Sollentuna kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. Vid upplösningen skall klubbstämmorna besluta om hur föreningens tillgångar skall fördelas.
Beslut om ändring av paragraf 16 antogs vid SeniorNet Sollentunas årsmöte 7 mars 2011.

Sollentuna den 22 mars 2011
Kenneth Andréason
Ordförande
SeniorNet Sollentuna

Senaste Nytt:

Hjälp oss spara pengar

Hjälp oss spara pengar! Vi ser gärna att fler medlemmar utnyttjar möjligheten att få fakturan på medlemsavgiften via mejl. I dagsläget är det bara cirka 20 procent av medlemmarna [...]

Årsmöte SeniorNet Sollentuna 2018

Årsmöte 2018 Årsmötet för Seniornet Sollentuna äger rum 12 mars 2018. Utförlig information om årsmötet och hur man anmäler sig, gå till sidan för årsmötet. Du kan kan också hitta information i vår [...]

Tematräff – Nätdejting

Tematräff: Nätdejting för Seniorer! Vi har nöjet att erbjuda en tematräff om nätdejtning för Seniorer! Läs mer nedan! Håll utkik här på hemsidan om datum! Preliminärt datum är 15/5 kl 14:00 -- 16:30 [...]

På gång!

Feb
21
ons
Lär känna din dator I, 4:6 @ Tors backe
Feb 21 heldag
Lär känna din dator I, 4:6 @ Tors backe | Stockholms län | Sverige

Avsnitt 4 av 6

Tiden är 14:00 — 16:15

Kursledare är Rolf Larsson, Claes Landin & Gunnar Djärv

Internetcafé @ Tors backe
Feb 21 kl. 11:00 – 14:00
Internetcafé @ Tors backe | Stockholms län | Sverige

Välkommen in till Internetcaféet!

Surfa, få hjälp med det Digitala Livet eller bara snacka lite!

Feb
22
tor
Lär känna din dator 2, 3:6 @ Tors backe
Feb 22 heldag
Lär känna din dator 2, 3:6 @ Tors backe | Stockholms län | Sverige

Avsnitt 3 av 6

Tiden är 14:00 — 16:15

Lär känna din dator så att den blir ett tryggt hjälpmedel för dig i ditt Digitala Liv!

Vi går igenom hur man utför vanliga aktivitet på ett tryggt och säkert sätt. Vi går också igenom hur man underhåller datorn för att den skall fungera. Vi tar också upp några grunder i att använda datorn.

Förkunskaper: Lär känna din dator, steg 1 eller motsvarande.

Kursledare är Mikael Balte

Kursen har några platser kvar.